Včeličky

Třída včeličky (odloučené pracoviště Chvalkovice na Hané) má kapacitu 18 dětí ve věku od 3 do 7 let a je umístěna v přízemí bývalé základní školy.

S dětmi zde pracují paní učitelka Marcela Svobodníková a Lenka Skřeková.

Učí děti životu ve skupině, vedou je ke zdravému životnímu stylu i odpovědnosti za své chování a jednání. Krok za krokem pomáhají dětem objevovat nové a dosud nepoznané. Zajišťují přímý kontakt dětí s přírodou a zapojují je do péče o životní prostředí kolem nás. Celoročně využívají školní zahradu, která nabízí dětem pestré vyžití a umožňuje jim rozvíjet vlastní aktivity. Děti se učí na základě interakce s okolím a svou vlastní prožitou zkušeností. Důraz je kladen na esteticky podnětné prostředí, zařazování výtvarných, hudebních i pohybových činností, které podněcují tvořivost dětí.

Vzdělávací obsah vychází ze života dětí a střídání ročních období. Předškolní vzdělávání nabízí podnětné prostředí, které připravuje děti k úspěšnému vstupu do základní školy.